เลือกหน้า

มาตรฐาน ISO

มาตรฐาน ISO

Thailand Energy Awards 2015

                  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม  ซึ่งประกอบด้วยโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่อยู่นอกข่ายควบคุม ซึ่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานในปริมาณที่สูง และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก  ทั้งเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร วิศวกร และพนักงานตลอดจนองค์กรที่มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น  สถานศึกษา สมาคม สื่อมวลชน เป็นต้น ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน  และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นโดยการจัดประกวด Thailand Energy Awards  ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงาน อาคารบุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีผลงานดีเด่นอันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ  ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการประกวด Thailand Energy  Awards นอกจากนี้ยังได้คัดเลือก ผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียนต่อไปด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน  จึงได้ดําเนินการจัดประกวด Thailand Energy Awards ต่อเนื่องทุกปี                  ในวันที่ 24 พ.ย. 2558 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน  ได้เข้าร่วมเวทีที่ภาครัฐและกระทรวงพลังงานให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนเพื่อคิดค้นพลังงานทดแทนหรือหาแนวทางวิธีการที่จะสามารถใช้พลังงานหรือทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับประเทศได้คว้ารางวัลประเภท : ทีมงานพลังงานดีเด่น สถาบันที่ให้รางวัล : กระทรวงพลังงาน


 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมก๊าซเรือนกระจก 2015

                  ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) คือ   ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก    ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ ก๊าซเรือนกระจกอาจแบ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม    โดยองค์ประกอบที่สำคัญของก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ไอน้ำ  (ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติที่มีสูงสุดคือประมาณร้อยละ 60), ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ประมาณร้อยละ 26), ก๊าซโอโซน โดยก๊าซที่มีเป็นส่วนน้อยคือก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์  ส่วนก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ฮาโลคาร์บอน (Halocarbons), ซีเอฟซี (CFC), HCFC-22 (เช่น Freon และ Perfluoromethane),และ SF6  (SulphurHexafluoride) เป็นต้น                    ในวันที่ 24 กันยายน 2558 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน    ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS)  และยังได้รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนและทีมงานที่ทำให้บริษัทสามารถลดก๊าซเลือนกระจกได้ถึง = 40,393  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า


 

รางวัล Safety Award 2015  

              เชิดชูบริษัทระวังภัยดีใน SCG Safety Awards 2015 รางวัลความปลอดภัยดีเด่น เอสซีจี ประจำ 2558 ที่ล่าสุด คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี เปิดเวทีสนับสนุนการทำงานของชาวโรงงานที่ใส่ใจคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นประจำสม่ำเสมอ   และบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) และส่วนหนึ่งที่ได้รับรางวัล รับมอบรางวัลโดย คุณสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ     รางวัล ได้แก่ ระดับ : Bronze Class


 

TTM Thailand Trust Mark 2015

               “ตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์” หรือ “Thailand Trust Mark : TTM”  เป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มภาพลักษณ์สร้างความมั่นใจให้กับสินค้าและบริการจากประเทศไทยไปสู่ตลาดโลก นันทวัลย์ ศกุนตนาค  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ บอกว่า Thailand Trust Mark คือเครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการชั้นนำของไทยในตลาดโลก   วันนี้…ผู้บริโภคมีความพิถีพิถันมากขึ้นในการเลือกซื้อสินค้าประกอบกับสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศ มีการแข่งขันสูงขึ้นมีการพัฒนาสินค้า…บริการในรูปแบบต่างๆให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคให้มากขึ้นเหลียวหันกลับมามองสินค้า บริการไทย เรามีศักยภาพไม่ได้แพ้ชาติใดในโลก  ภาพลักษณ์ใหม่นี้จะเป็นการเน้นย้ำ “จุดแข็ง” และ “ความแตกต่าง” ของสินค้าไทยมากขึ้น               จากการทุ่มเทของพนักงาน บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) (TGCI) ในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยยื่นขอจดตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark  เพื่อมุ่งเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์และยกระดับภาพลักษณ์สินค้าภายใต้ Brand “CAMPANA” และ “CASA” ผ่านตราสัญลักษณ์ TTM  ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้ชาวไทยและชาวต่างชาติมั่นใจในสินค้าและบริการของบริษัทภายใต้สัญลักษณ์ TTM             งานนี้ คุณเอกมล ถาวงค์  ผู้จัดการส่วนส่งเสริมการผลิต และ ทีมพนักงานเป็นตัวแทน TGCI  เข้ารับมอบใบรับรองตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ ( Thailand Trust Mark 2015 )


 

เข้าร่วมโครงการ “ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “

            กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมชี้แจงกิจกรรมต่อสถานประกอบกิจการกว่า ๙๐๐ แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการสถานประกอบกิจการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในวันศุกร์ที่    ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร             พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ประกาศให้    ปี ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานหรือ Safety Min เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๐ พรรษา เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงแสดงความเป็นห่วงความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้ใช้แรงงาน และปวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะแรงงานทุกคน พระองค์ท่านทรงมีพระราชปรารภให้กระทรวงแรงงานดูแลคุ้มครองให้มีความปลอดภัย ไม่บาดเจ็บทุพพลภาพ ดังนั้น  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงได้จัดทำ “ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ ”    ขึ้นโดยมุ่งหวังให้สถานประกอบกิจการมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยสร้างความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างในการป้องกันการประสบอันตราย จากการทำงานของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานและเป็นกลไกสำคัญในการลดการประสบอันตรายจากการทำงานเพื่อผู้ใช้แรงงานทุกคน


 

Thailand Kaizen Awards 2013

                  รากฐานของธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ระบบมาตรฐานคุณภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ต่อยอดศักยภาพเชิงแข่งขันขององค์กรให้ สามารถยืนหยัดอยู่บนเวทีโลกได้   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพโดยการมอบรางวัลคุณภาพให้แก่องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในกิจกรรมคุณภาพแต่ละประเภท    เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ชื่อเสียง   รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพต่างๆ เข้าไปช่วยในการบริหารงาน   ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการนำเครื่องมือบริหารไปช่วยในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดีและยังสามารถขยายผลไปสู่การดำเนินกิจกรรมคุณภาพอื่นๆ จากการสร้างสรรค์ ผลงานให้เกิดการปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้ตลอดไป                   บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน ได้เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานเพื่อให้สถานประกอบการในประเทศเกิดการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นผลจากการนำกิจกรรม Kaizen ช่วยบริหารการผลิตและขยายผลการดำเนินกิจกรรมมาใช้พัฒนาเครื่องจักรจนประสบความสำเร็จในระดับอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ   ได้มีโอกาสนำผลงานนั้นออกมาเผยแพร่เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้สูงขึ้นตามนโยบายของสมาคมฯ สถาบันที่ให้รางวัล : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.


 

Kaizen champion 2013

             บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน ได้เข้าร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในกลุ่ม SCG cement-Building Material ในด้านการปรับปรุง Karakuri Kaizen  ซึ่งเน้นการลดการใช้พลังงานในการปรับปรุง โดยเน้นพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ทดแทน ประเภท : Karakuri Kaizen Institute Award : SCG Cement – Building Material (Winner)


 

Production Best Practices Operation Excellence Award 2013

            ในปี 2013 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน ได้เข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เรื่อง Operational Excellence   และมุ่งหวังให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ทีจากโครงการของธุรกิจหนึ่งไปสู่อีกธุรกิจหนึ่ง  คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาระบบความรู้พนักงานกลุ่มวิชาชีพผลิต รางวัล: อันดับที่ 1 (Platinum) ด้าน SHE สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต Institute Award: SCG (คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพผลิต)


 

อุตสาหกรรมดีเด่น ปี 2013

           กระทรวงอุตสาหกรรมได้ริเริ่มดำเนินการคัดเลือก “อุตสาหกรรมและโรงงานดีเด่น”  เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมของทุกๆ ปีในวันที่ 5 พฤษภาคม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 – 2535  ต่อมาในปี 2536 กระทรวงอุตสาหกรรมได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคัดเลือก และการมอบรางวัล โดยจัดเป็นงาน “อุตสาหกรรมดีเด่น” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536 โดยเป็นการมอบรางวัลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister Industry Award) ซึ่งได้จัดต่อเนื่องทุกปีจนมาถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมดีเด่น2013(1) อุตสาหกรรมดีเด่น2013(2)           กระทรวงอุตสาหกรรม ทำการคัดเลือกเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความคิดริเริ่มและความวิริยะอุตสาหะในการสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการประกอบการในด้านต่างๆ อย่างมีศักยภาพ เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม  เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในโลกการค้าเสรี           ซึ่งในปี 2012 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน  ได้รับรางวัลสามารถนำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจการของตนเองได้และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณอุตสาหกรรมดีเด่นเป็นประจำทุกปี  ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลประเภท ด้านการจัดการบริหารงานคุณภาพ สถาบันที่ให้การรับรอง : กระทรวงอุตสาหกรรม


 

SCG Kaizen Awards

              Kaizen คือ การที่บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล   เสนอแนวคิดสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  สามารถนำออกมาใช้เพื่อแก้ไข และปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องให้มีสภาพดีขึ้นโดยผ่านกระบวนการที่วางไว้เป็นเกณฑ์ปฏิบัติ  ไคเซ็น เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการบริหารการจัดการการอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ หัวใจสำคัญอยู่ที่ต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด (Continuous  Improvement)               ในปี 2013 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน   ได้เข้าร่วมประกวดและแลกเปลี่ยนความคิดในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในกลุ่ม SCG  cement-Building Material ในด้านการปรับปรุง Karakuri Kaizen  ซึ่งเน้นการลดการใช้พลังงานในการปรับปรุง โดยเน้นพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ทดแทน Institute Award  : SCG (อันดับที่ 2)


 

มอก. 17025–2548 (ISO/IEC 17025: 2005)

              มอก. 17025–2548 (ISO/IEC 17025: 2005)    คือ  มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ   ISO/IEC 17025   ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ   ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ  ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผลมาตรฐานนี้เน้นองค์ประกอบหลายด้านแต่ไม่ได้จำกัดเฉพะแค่ด้านเหล่านี้              ซึ่งได้แก่ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน  สถานที่และภาวะแวดล้อม  เครื่องมือ  การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานความสอบกลับได้  การสุ่มตัวอย่างและอื่นๆ             ในปี 2013 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน ได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการของบริษัทเป็นการแจ้งให้โลกรับรู้ว่าผลของการทดสอบและสอบเทียบของ เป็นไปตามหลักวิชาการ  ยิ่งไปกว่านั้นการได้การรับรองเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดโลกด้วยเหตุที่ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซ้ำอีกในประเทศต่างๆ กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานได้รับการรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


 

Thailand Energy Awards 2012

              กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  ซึ่งประกอบด้วยโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่อยู่นอกข่ายควบคุม ซึ่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานในปริมาณที่สูง และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก  ทั้งเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร วิศวกร และพนักงาน  ตลอดจนองค์กรที่มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น สถานศึกษา สมาคม สื่อมวลชน เป็นต้น ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น  โดยการจัดประกวด Thailand Energy Awards  ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงาน อาคารบุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีผลงานดีเด่นอันจะเป็นตัวอย่างที่ ดีแก่องค์กรต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการประกวด Thailand Energy  Awards นอกจากนี้ยังได้คัดเลือก ผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียนต่อไปด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนจึงได้ ดําเนินการจัดประกวด Thailand Energy Awards ต่อเนื่องทุกปี               บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน  ได้เข้าร่วมเวทีที่ภาครัฐและกระทรวงพลังงานให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนเพื่อคิดค้นพลังงานทดแทนหรือหาแนวทางวิธีการที่จะสามารถใช้พลังงานหรือทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับประเทศได้คว้ารางวัลประเภท : บุคคลากรดีเด่น สถาบันที่ให้รางวัล : กระทรวงพลังงาน


 

ISO 50001:2011 ระบบการจัดการพลังงาน

           ISO 50001:2011 คือ   มาตรฐานสากลที่ออกมาเพื่อให้กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะพลังงาน  3 ส่วนหลักทั้งไฟฟ้า, น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งพลังงานเหล่านี้สามารถช่วยลดต้นทุนในหลายๆ  ด้านลงได้

          ซึ่งในปี 2012 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน   ได้รับการรับรอง ISO 50001:2011  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและพนักงานว่าสามารถจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การรับรองของมาตรฐานสากล  สถาบันที่ให้การรับรอง  : AJA Registrars Ltd. มาตรฐานได้รับการรับรอง : 1. United Kingdom Accreditation Service 2. การรับรองระบบของประเทศไทย


 

ISO 22301:2010 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

              ISO 22301:2010 หมายถึง ความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business Continuity จะ หมายถึงขีดความสามารถทางกลยุทธ์ และยุทธวิธีขององค์การในการ วางแผน และการรับมือกับอุบัติการณ์  และการหยุดชะงักทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการปฏิบัติการทางธุรกิจในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ อุบัติการณ์ หรือ Incident จะหมายถึง สถานการณ์ที่อาจจะทำ หรือนำไปสู่การหยุดชะงักทางธุรกิจ  ความสูญเสีย ภาวะฉุกเฉิน หรือ ภาวะวิกฤต เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ภัยแล้ง ฯ เป็นต้น               ซึ่งในปี 2012  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและพนักงานว่าองค์กรใส่ใจด้านความมั่นคงและสามารถจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ภายใต้เงื่อนไขการรับรองมาตรฐานสากล  และมี สถาบันที่ให้การรับรอง : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ: MASCI Management System Certification Institute (Thailand) มาตรฐานได้รับการรับรอง: TIS 22301: 2010 iso 22301


 

Thailand Energy Awards 2011

               กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม    ซึ่งประกอบด้วยโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่อยู่นอกข่ายควบคุม ซึ่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานในปริมาณที่สูง และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก  ทั้งเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร วิศวกร และพนักงาน  ตลอดจนองค์กรที่มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น สถานศึกษา สมาคม สื่อมวลชน เป็นต้น ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการ อนุรักษ์พลังงาน  และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น โดยการจัดประกวดThailand Energy Awards  ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงาน อาคารบุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีผลงานดีเด่นอันจะเป็นตัวอย่างที่ ดีแก่องค์กรต่างๆ  ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการประกวด Thailand Energy Awards นอกจากนี้ยังได้คัดเลือก ผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียนต่อไปด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนจึงได้ ดําเนินการจัดประกวด Thailand Energy Awards ต่อเนื่องทุกปี               บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน  ได้เข้าร่วมเวทีที่ภาครัฐและกระทรวงพลังงานให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนเพื่อคิดค้นพลังงานทดแทนหรือหาแนวทางวิธีการที่จะสามารถใช้พลังงานหรือทรัพยกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับประเทศ ประเภท : ทีมพลังงานดีเด่น สถาบันที่ให้รางวัล : กระทรวงพลังงาน


 

Production Best Practices Operation Excellence Award 2011

             ในปี 2011 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน ได้เข้าร่วมประกวดเพื่อให้สถานประกอบการในประเทศเกิดการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นผลจากการนำกิจกรรม Kaizen ช่วยบริหารการผลิตและขยายผลการดำเนินกิจกรรมมาใช้พัฒนาเครื่องจักรจนประสบความสำเร็จในระดับอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติได้มีโอกาส ได้นำผลงานนั้นออกมาเผยแพร่เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรมไทยให้สูงขึ้นตามนโยบายของสมาคมฯ รางวัลที่ได้รับ : ประเภท SHE ส่งเรื่อง เครื่องพลิกอัตโนมัติ: Platinum 9 ทีม TGCI ได้อันดับที่ 1  ประเภท Economy เรื่อง Lower 70.5: Sliver 13 ทีม TGCI ได้อันดับที่ 3 สถาบันที่ให้รางวัล : SCG


 

Innovation Awards 2011

                นวัตกรรม คือ  “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”  นวัตกรรมนับเป็นกระบวนการที่เกิดจากการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่อันจะนำไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน ได้เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานในปี  2011 และได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยทำการ Present ที่สำนักงานบางซื่อ  ทางทีมงานได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่จนสามารถคว้ารางวัลมาครองจนได้สำเร็จ เรื่องที่ส่งเข้าประกวด : ประเภท Manufacturing Process เรื่อง Smart lock ใน ISO Punch


 

Thailand Kaizen Awards 2011

              รากฐานของธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย   ระบบมาตรฐานคุณภาพถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ต่อยอดศักยภาพเชิงแข่งขันขององค์กรให้ สามารถยืนหยัดอยู่บนเวทีโลกได้     สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพโดยการมอบรางวัลคุณภาพให้แก่องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในกิจกรรมคุณภาพแต่ละประเภท  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ชื่อเสียง   รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการนำกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพต่างๆ เข้าไปช่วยในการบริหารงาน   ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการนำเครื่องมือบริหารไปช่วยในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดีและยังสามารถขยายผลไปสู่การดำเนินกิจกรรมคุณภาพอื่นๆ จากการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้ตลอดไป               บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน   ได้เข้าร่วมเพื่อให้สถานประกอบการในประเทศเกิดการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นผลจากการนำกิจกรรม Kaizen ช่วยบริหารการผลิตและขยายผลการดำเนินกิจกรรมมาใช้พัฒนาเครื่องจักรจนประสบความสำเร็จในระดับอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ   ได้มีโอกาสนำผลงานนั้นออกมาเผยแพร่เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้สูงขึ้นตามนโยบายของสมาคมฯ ประเภทที่เข้าร่วมการประกวด 1. Kaizen suggestion system 2. Automation Kaizen สถาบันที่ให้รางวัล : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.


 

วิธีปฏิบัติด้านพลังงานดีเยี่ยม (Best Practice Energy Award 2011)

            ในปี 2011 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน ได้เข้ารับมอบรางวัลจากคุณวุฒิชัย  ตางาม  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (รองประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2555)  รางวัลนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ The Energy Conservation Center , Japan (ECCJ)  ศูนย์ร่วมพัฒนาพลังงานประเทศญี่ปุ่น รางวัลที่ได้รับ 1. มาตรการ Heat Recovering for Press Dryer   ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Thermal Energy Management  : TM 2. มาตรการ Smart Cooling    ได้รับรางวัล ชนะเลิศประเภท Small Group Activity :SGA) สถาบันที่ให้รางวัล : กระทรวงอุตสาหกรรม


 

อุตสาหกรรมดีเด่นพลังงาน ปี2011

            กระทรวงอุตสาหกรรมได้ริเริ่มดำเนินการคัดเลือก “อุตสาหกรรมและโรงงานดีเด่น”  เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรมของทุกๆ ปีในวันที่ 5 พฤษภาคม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 – 2535  ต่อมาในปี 2536 กระทรวงอุตสาหกรรมได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคัดเลือก และการมอบรางวัลโดยจัดเป็นงาน “อุตสาหกรรมดีเด่น” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536 โดยเป็นการมอบรางวัลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister Industry Award) ซึ่งได้จัดต่อเนื่องทุกปีจนมาถึงปัจจุบัน              ในปี 2012 ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ทำการคัดเลือกเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีความคิดริเริ่มและความวิริยะอุตสาหะในการสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการประกอบการในด้านต่างๆ อย่างมีศักยภาพ  เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม  เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในโลกการค้าเสรี  ทั้งนี้ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด  มหาชน ได้ผ่านการคัดเลือก และได้รับโล่รางวัล “ประเภท ด้านการจัดการพลังงาน” ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณอุตสาหกรรมดีเด่นเป็นประจำทุกปี  และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล สถาบันที่ให้การรับรอง : กระทรวงอุตสาหกรรม


 

โรงงานสีขาว

           โครงการ โรงงานสีขาว ปลอดยาเสพติด เป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน ประกอบกิจการที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ หลังจากมีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการตามโครงการ     ดังนั้น ในปี 2011 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) จึงได้ มุ่งเน้นสถานประกอบการ/โรงงานสีขาว เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าโครงการหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน “ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน” สถาบันที่ให้การรับรอง : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี


 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์

            การส่งเสริมการใช้ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นจากการใช้พลังงานการเกษตร การพัฒนาและขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง รวมถึงการตัดไม้ทำลายป่า  และการทำลายสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่นๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน             ซึ่งได้ส่งผลกระทบ ต่อการดำรงชีพของมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น  ดังนั้น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมในฐานะผู้ผลิต ภาคบริการในฐานะผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม  รวมถึงภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภค              ในปี 2011 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน ได้เข้ารับการรับรอง ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ กระเบื้องปูพื้นตัดขอบจากขนาด 16 ” X 24 “ เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า  ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้นตัดขอบจากขนาด 16” x 24”  นั้นมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การผลิต การใช้งาน  และการจัดการของเสียจากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน  โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า   อีกทั้งได้รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นกระเบื้องปูพื้นตัดขอบรายแรกของโลกและยังเป็นการแสดงถึงความใส่ใจของทางบริษัทต่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สถาบันที่ให้การรับรอง : องค์การจัดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


 

ฉลากลดคาร์บอน

          ฉลากลดคาร์บอน เป็นฉลากที่แสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศต่อหน่วยผลิตภัณฑ์โดยการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต  อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิล และของเสียในรูปของกากของเสีย น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)  ผลการประเมินจะถูกเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า (CO2 equivalent)  ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้รับ ฉลากคาร์บอน หมายความว่า สินค้านั้นมาจากกระบวนการผลิตที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป และมีความเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ           ในปี 2010-2011 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน   ได้เข้ารับการขึ้นทะเบียน  Carbon Label  เป็นมาตรฐานฉลากลดคาร์บอน จากองค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถานบันสิ่งแวดล้อมไทย รับรองให้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สถาบันที่ให้การรับรอง : องค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถานบันสิ่งแวดล้อมไทย


Thailand Energy Awards 2010               กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  ซึ่งประกอบด้วยโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่อยู่นอกข่ายควบคุม ซึ่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานในปริมาณที่สูง และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก  ทั้งเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร วิศวกร และพนักงาน  ตลอดจนองค์กรที่มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น  สถานศึกษา สมาคม สื่อมวลชน เป็นต้น ส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการ อนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น โดยการจัดประกวด  Thailand Energy Awards  ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงาน อาคารบุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่มีผลงานดีเด่นอันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ  ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการประกวด Thailand Energy  Awards นอกจากนี้ยังได้คัดเลือก ผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียนต่อไปด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน  จึงได้ดําเนินการจัดประกวด Thailand Energy Awards ต่อเนื่องทุกปี               บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน  ได้เข้าร่วมเวทีที่ภาครัฐและกระทรวงพลังงานให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนเพื่อคิดค้นพลังงานทดแทนหรือหาแนวทางวิธีการที่จะสามารถใช้พลังงานหรือทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับประเทศประเภท โรงงานควบคุมดีเด่น  ประเภท การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่ สถาบันที่ให้รางวัล : กระทรวงพลังงาน


 

Asean Energy Awards 2010

             ประเทศในประชาคมอาเซียนต่างให้ความสำคัญและตระหนักถึงการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ตลอดจนความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาพลังงาน  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีโลก สาหรับประเทศไทยผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงชุมชนต่างๆ ได้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนามาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงครองแชมป์ในเวที ASEAN Energy Awards ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียน             บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน ได้เข้าร่วมเวทีที่ภาครัฐและกระทรวงพลังงานให้การสนับสนุนบริษัทเอกชนเพื่อคิดค้นพลังงานทดแทนหรือหาแนวทางวิธีการที่จะสามารถใช้พลังงานหรือทรัพยกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับอาเซียน ประเภท : การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่ สถาบันที่ให้รางวัล : ASEAN Ministers on Energy Meeting registration              ซึ่งในปี 2010 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน ได้รับการรับรอง ISO 14001:2007  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานและลูกค้าว่าองค์กรให้ความใส่ใจในอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้การรับรองของมาตรฐานสากล  สถาบันที่ให้การรับรอง: AJA Registrars Ltd. มาตรฐานได้รับการรับรอง: ANSI-ASQ National Accreditation Board


 

มอก.

            มอก. หรือ “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” เป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( สมอ.)  ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด  โดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายในมอก.แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ   เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค  คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต  และวิธีการทดสอบเป็นต้น ปัจจุบันสินค้าที่สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐานปัจจุบันมีอยู่กว่า 2,000 มาตรฐานครอบคลุมสินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า  ยานพาหนะ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น           ซึ่งในปี 2009 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด มหาชน ได้รับการรับรองข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม

ยิ่งรู้จักยิ่งรักคัมพานา

ถ้าคุณกำลังมองหากระเบื้องเซรามิค ราคาถูก คุ้มค่า และมีคุณภาพ www.campanatilesonline.com ที่นี่ที่เดียวมีกระเบื้องเซรามิคให้คุณครบแน่นอน

Share This